Louise Brooks, in the 20’s.

Louise Brooks, in the 20’s.

  1. vulcan-lakes reblogged this from vintagepri
  2. vintagepri posted this
theme